Gimse IL

Sportsplan

Sportsplan

 

Gimse IL har etablert et verdisett  – allsidig, inkluderende og engasjerende–  samt en visjon «Gimse IL – en klubb for alle»

Gimse Idrettslag ønsker å være en miljøskaper i nærmiljøet på Gimse og Brekkåsen. Vi ønsker å bidra til at barn og unge får gode holdninger gjennom engasjerte lagledere og trenere. En av våre målsetninger er “flest mulig – lengst mulig” og Gimse IL er av den oppfatning at bredde og topp – ikke er motsetninger, men kan “leve sammen hånd i hånd”.

 

Verdisettet, visjonen og målsettningene våre ønsker vi å oppfylle og nå ved å:

Oppfordre barn og unge til allsidighet innen idretten, og gjøre dette til en lystbetont lek.

Rekruttere så mange som mulig inn i Gimse IL

Gjennom det å være inkluderende og engasjerende – ønsker vi at så mange som mulig blir med lengst mulig i idretten sin.

Skape trivsel og fellesskap i hele klubben

Styrke klubbfølelsen gjennom engasjement fra spillere, trenere og ledere

A-lagene til Gimse IL skal være “målet” til alle fotballspillerne i klubben

 

Vi ønsker at barna skal ha et allsidig tilbud til fysisk aktivitet, derfor tilbyr Gimse IL flere tilbud til barn, ungdom og voksen. I fotballen vil vi tydeliggjøre vår måte å spille fotball på samt legge klare retningslinjer på hvordan vi oppfører oss både på og utenfor banen. Dette skal skape gode og trygge rammer for å utvikle oss over tid.

 

For å nå disse målene, er det noen tiltak vi ønsker å ha fokus på :

“En rød-tråd” i alt vi gjør fra de begynner med fotball

 • Spillestilen vår skal tydeliggjøres
 • Holdningsskapende arbeid – dette gjelder spillere, foreldre, trenere, lagledere og ledere i klubben
 • Allsidighet’
 • Tilbud til alle – uansett nivå
 • Hospitering
 • Kompetanse

Gimse IL setter premissene for en styrt utvikling av alt som skjer – klubben er “sjef”. Det sikrer langsiktighet og forutsigbarhet.

 

Du har nå funnet veien til Gimses sportslige plan. Planen er ment å være et  levende verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag i klubben. Vi vil også tro planen kan være  av interesse for både spillere, ledere og foreldre for øvrig.  Allsidig, inkluderende og engasjerende er viktige suksessfaktorer i Gimse. Vår visjon er : «Gimse IL - en klubb for alle». Vi skal være stolte når vi ser de røde draktene, samtidig som vi ønsker å se en form for spill og ferdigheter som er  gjennkjennbart, uavhengig av årgang. Først og fremst tror vi det er en måte å spille på som både er morsom og utviklende.

Gjennom denne planen ønsker vi å tydeliggjøre den røde tråden i det arbeidet som gjøres fra dag til dag på de ulike lagene. Den sportslige planen har til hensikt å utvikle fotballspillere, skape et godt fellesskap og forhåpentligvis også vinne noen fotballkamper.

I planen vil du finne:

 • Hva slags idrettsklubb Gimse IL er, og hvilke verdier klubben ønsker å formidle
 • Hva vi ønsker at det sportslige innholdet skal være
 • Hvordan legge opp treningene til forskjellige aldersgrupper
 • Forslag til øvelser til hvert alderstrinn
 • Hva som ligger i begrepet «Gimse-stilen»
 • Litt om treningsledelse - hvordan møte spillere og lag
 • Klubbens retningslinjer for differensiering og hospitering

Vi ønsker å oppnå en felles forståelse for hva klubben står for, i hvilken retning vi ønsker klubben skal utvikle seg og å gi noen gode råd om hvordan vi kan nå dit. Klubben vår vil være i kontinuerlig utvikling og nye problemstillinger vil oppstå. Poenget er ikke å detaljstyre eller presentere en fasit på noen som helst måte, men denne sportslige planen peker forhåpentligvis ut en retning. Alle trenger selvfølgelig ikke å lese alt i planen, men klubbens ønske er at hvert lag eller aldersnivå tar for seg denne planen og diskuterer hva denne planen har å si for nettopp dem.

 

Før du gyver løs på planen, vil vi gi deg noen grunnleggende «innsidepasninger» som tips for sportslig utvikling:

 • Ikke vær for opptatt av å innhente et stort øvelsesreportoar.
 • Spill mye fotball i ulike former. Det gir flest ballberøringer og det er trening som er så «kamplik» som mulig.
 • Spillerne må forholde seg mest mulig til medspillere og motspillere hvor de er nødt til å ta taktiske valg. I ulike spill-sekvenser/øvelser ligger det mye skjult læring, som blant annet teknisk utvikling, utholdenhet, koordinasjon og balanse.

Hovedgrunnen for mye spill med få spillere på hvert lag er at hver enkelt utøver skal få så mye  ballkontakt som mulig. I tillegg gir dette mange én-mot-én-situasjoner og mye pasningsspill. Dette er kvaliteter vi trenger både i Gimse og norsk fotball.

I Gimse ønsker vi en levende sportslig plan som benyttes av trenerne i klubben. Vi ønsker deg lykke til i treningsarbeidet og takker deg for jobben du gjør for klubben.

 

Gimse, April 2018

Sportslig Utvalg

Tore Rønning, Erik Olsen, Hjørvard Bjørnbeth, Bjørn Høiem,Siv Helen Ovesen,

Trond Østerås, Vidar Krogh-Albertsen, Aleksander Åmot Olsen, Tone Tevik Lilleberg, Martin Andresen

 

En treners hovedoppgaver  vil være:

 • Har ansvaret for det sportslige tilbudet i det enkelte lag
 • Treninger
 • Laguttak
 • Kampledelse
 • Deltar på klubbens trenermøter
 • Spillersamtaler/-møter (sammen med lagleder)
 • Følger opp hver enkelt spiller best mulig
 • Samarbeider med oppmann og trenerteamet for og skape et godt miljø i gruppen/laget
 • Treninger og kamper skal gjennomføres etter sportslig plan i Gimse IL
 • Klubbens visjoner og grunnverdier skal følges
 • Ta trenerkurs
 • Hospitering og kontakt med styret/sportslig utvalg/trenerkoordinator/treneransvarlig
 • Ass. Trenere gjennomfører treningsopplegget som hovedtrener har laget
 • Trenerteamet bør i fellesskap plukke ut spillere til FUG- og kretssamlinger

 

Hvordan opptrer en treneren i Gimse IL?

 • Treneren skal ikke benytte rusmidler i forbindelse med trening og kamp
 • ​Treneren skal tilrettelegge for morsomme og varierte treninger.
 • Husk at dette stimulerer til mer fotballek utenom organiserte
 • Treneren bør starte samarbeide med trener for årskullet under og over så tidlig som mulig
 • ​gode relasjoner mellom lagene forenkler overgangen til J16/G16
 • Treneren skal gi mye ros, kontstruktive tilbakemeldinger er bedre enn kritikk
 • Jobb for å skape et godt miljø hvor det er lov å feile
 • Treneren skal kommunisere på barnas nivå
 • Treneren skal ha en rolig og trygg, men klar fremtoning
 • Sinne og skriking fører ingen vei
 • Topping i barnefotballen skal ikke forekomme!!
 • Det skal etterstrebes like mye spilletid, men man må møte på treninger for å spille kamper
 • Treneren skal la spillerne rullere på posisjoner
 • Treneren skal oppsummere sesongen etter hver sesong på foreldremøte.
 • Klubb og sportslig leder kan bryte inn mot trenere som ikke passer inn i klubbens profil.
 • Det skal vises fleksibilitet og evne til samarbeid ovenfor andre idretter/aktiviteter.(Ski, håndball, dans, osv)​

 

 

Tips til treningene

 • Treneren skal være ute i god tid og gjøre klart til treningen.
 • Sjekke at utstyret er i orden – baller pumpet, vester, kjegler etc.
 • Treneren skal stille i treningsutstyr på trening og i kamp
 • Treningsopplegget skal være i tråd med hva som er bestemt i Gimse il.
 • ​Bruk forslagene til økter i sportslig plan

Gimse IL ønsker gjennomgående en ballbesittende spillestil. For å oppnå dette kreves det spillere som har et høyt nivå av individuelle ferdigheter. Eksempler på slike ferdigheter kan være pasnings, medtak/mottak, skudd eller finte, og innenfor alle slike tekniske delferdigheter finner vi også ulike teknikker. Spillerne må også ha god fotballforståelse. For å komme ditt trenger vi treningsiver og entusiasme. Tanken er da at man bør sette ferdigheten inn i en spillsituasjon. Spill mye fotball på trening :) !!

 

Effektiv læreprossess

Det som er viktig å huske på er at ferdighetene ovenfor skal kunne benyttes i spillet, og det er derfor viktig at treneren klarer å legge opp til øvelser hvor disse ferdighetene kan innlæres hver for seg. Ferdigheter kan ikke læres uten å prøve og gjøre det i praksis, og gjennom praktisk handling kan vi opparbeide en form for kroppslig kunnskap vi ikke kan forklare med ord. Det som er viktig å huske på er at under spill inngår ikke kun spille på to mål, men alle varianter som inneholder spill og motspill. Dette inkluderer 2 v 2, 3 v 3 osv, ballbesittelse og overtallsspill.

 

 

Generelt om barneidretten 6-12 år

Allsidig aktivitet er svært viktig for denne aldersgruppen, og Gimse IL's aktiviteter skal legges opp slik at ungene får «smake» på flere forskjellige ting. Grovt inndelt varer fotballsesongen fra mai til oktober og allidrett fra oktober til mai og håndball i fra september-april. For gruppen 11-12 år, kan det være overlappende perioder.

Ingen i denne aldersgruppen må oppleve press fra trenere eller lagledere, om å prioritere en idrett fremfor all annen aktivitet. All aktivitet i Gimse IL skal være inkluderende, ikke ekskluderende! Det er derfor viktig at ingen opplever å bli nektet deltakelse i eksempelvis kamper, fordi spilleren kanskje har vært fraværende på enkelte treninger fordi han/hun driver med annen aktivitet (annen idrett, musikk, dans osv.) ved siden av. Samtidlig skal årskullet de hører til være primær lag.

Sportslig ledelse i Gimse IL etterstreber å ha god dialog med ledere i andre «konkurrerende» idretter, slik at barna slipper å måtte ta valg på hva de skal være med på i de periodene det er «overlappende sesong».

Gimse IL ønsker jenter og gutter velkommen til klubben fra det året de er 7 år. Oppstart i begynnelsen av mai og til medio oktober. På dette nivået ønsker ledere som organiserer barn på en vennlig og tydelig måte – dette er vel så viktig som fotballkunnskap. Treningen skal være lystbetont.

 

Barnefotball Differensiering

I Gimse IL har vi stort fokus på å spillerutvikling. Vi ønsker å tilrettelegge slik at barn kan få ulike typer utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning. Dette kaller vi med et samlebegrep for differensiering. Differensiering betyr at trenings- og kamptilbudene i størst mulig grad er tilpasset enkeltspilleres ferdigheter, motivasjon, ønsker og behov. Spillerne blir mest tilfredse gjennom involvering og muligheten for å være med i spillet mest mulig. Det gjør de ved å spille mest med de som er jevnbyrdige på treninger, og i kamper.

Fra og med året de fyller 9 år åpner vi for en frivillig ekstratrening, dette handler om trenerne har ressurser og tid til dette – og dette tilbudet er derfor trenerstyrt. Det er ikke noe krav fra klubbens side men en mulighet til organisering dersom man mener det vil være det beste for den årgangen du er med på. Normalt vil man ha en fellestrening i uka og en ekstratrening.

 

Hospitering

 • Hospitering er et eksempel på differensiering der spilleren i perioder får trene og spille på lag i høyere aldersklasser, i tillegg til sitt opprinnelige lag. Differensiering skal styres av Gimse IL
 • Eventuelle avvik, dvs. ønske om permanent oppflytting til en eldre gruppe, skal alltid behandles i klubbens sportslige utvalg (SU).
 • Hospitering skal skje gjennom god kommunikasjon «trener <=> trener», dvs. mellom trener for aldersgruppen spilleren tilhører og trener for gruppen spilleren skal hospitere med – eventuelt også med bistand av trenerkoordinator/treneransvarlig.
 • Normalt er det trener for den aldersgruppen spilleren tilhører, som initierer hvem som skal hospitere. Denne treneren skal uansett alltid involveres når hospitering er aktuelt
 • Både holdninger (kanskje mest) og ferdigheter er avgjørende ift. hvem som skal få tilbudet om hospitering
 • Spiller skal IKKE involveres før trenerne er enige om hvem som skal få tilbud om hospitering.
 • Spillerens trener er ansvarlig for å vurdere om/når/på hvilken måte foreldre/foresatte skal involveres. Trener for den gruppen spiller skal hospitere med, er ansvarlig for tilsvarende informasjon i og rundt denne gruppen
 • Hospitering skal være tidsbegrenset og skal i utgangspunktet være i tillegg til trening med egen aldersgruppe. Eventuelt kan det avtales at spiller står over trening med egen aldersgruppe, dersom det kolliderer med hospiteringstrening, eller for å sikre at totalbelastningen ikke blir for stor
 • Når hospiteringsperioden er ferdig, går spilleren automatisk tilbake til egen aldersgruppe – dersom det ikke besluttes at hospitering skal videreføres enda en periode

For Gimse IL vil det bli viktig å drive målrettet hospitering for de spillerne som til enhver tid ligger “lengst fremme” og som er inne på tiltak med krets og toppklubb. Dvs. at disse spillerne hospiterer jevnlig i lengre perioder med eldre/bedre spillere, uavhengig av eventuelle andre hospiteringsspillere (se neste punkt)

Hospitering kan i tillegg også gjennomføres som en «rullering», der det gjøres en avtale med trener for en eldre/bedre gruppe om at det kan byttes på et visst antall spillere som kan delta på én eller flere treninger for uka

Hospitering skal normalt kun skje 1 aldersklasse «opp». Eventuelle andre ønsker skal tas opp med trenerkoordinator for vurdering.

Treninger der flere årsklasser deler bane, gir ekstra gode muligheter for differensiering/ hospitering ved at enkeltspillere eller grupper av spillere kan ha aktiviteter med eldre/bedre spillere i hele eller deler av økta

 

Lån av spillere

Dette skjer der lag i alderstrinn over mangler spillere til enkelte kamper. Da kan lag under låne ut spillere til kamp. Alle avtaler vedr lån av spillere skjer mellom trener/lagleder på de enkelte lag. Trener fra lag som låner ut spiller bestemmer hvem som skal få tilbudet, det skal rulleres på spillere. Spillere og foreldre skal ikke kontaktes direkte.

 

Jevnbyrdighet

I barnefotballen skal alle få delta med like muligheter. Topping av lag innebærer at noen får spille vesentlig mer enn andre, og dette skal ikke forekomme i Gimse IL. Jevnbyrdighet vil si at man får noenlunde jevn motstand i både kamp og trening. Dette bidrar til å skape spenning, glede og engasjement. Jevnbyrdighet er en forutsetning for at spillerne skal oppleve trygghet og mestring

 

Hvordan får vi så til dette?

Samarbeid på og mellom årskull gir muligheter for å viske ut kunstige skiller mellom lagenheter, og setter klubben og spilleren i sentrum. Dette gir gode forutsetninger for differensiering og et tilpasset trenings- og kamptilbud. Det er derfor viktig at vi som klubb gjør et godt arbeid ifbm påmelding av lag til sesong

Vi som klubb ønsker å ha kontroll på lagspåmelding – slik at antall lag på hvert trinn blir “riktig” samt at lagene blir meldt på i “riktig” divisjon mtp ferdighetsnivå osv.

 

På trening

Felles oppvarming og avslutning på økta. En god investering ift. trivsel, tilhørighet og miljø

Differensier i økta, dvs. del i grupper etter ferdigheter/interesse, men varier på gruppe-sammensetningene fra aktivitet til aktivitet og fra gang til gang

Sørg for jevnbyrdighet i spillsekvensene

Når flere årsklasser deler bane, differensier også på tvers av alder

Husk også å rullere i trenerteamet slik at alle spillere og trenere blir kjent med hverandre

Gi ulike utfordringer til spillerne ut i fra ferdighetsnivå, ikke la alle aktivitetene ha lik vanskelighetsgrad. Dette vil bedre forutsetningene for mestring.

I kamp

Kampen er ukas høydepunkt? Det bør være det, det er slettest ikke sikkert! Gjennom sesongen skal alle spillerne på laget ha tilnærmet lik spilletid – ingen fotballspillere liker å sitte på benken! Lagsammensetningen skal som hovedregel ta utgangspunkt i prinsippet om jevnbyrdighet. Hvis vi har flere lag pr. aldersklasse skal det deles opp i jevne lag slik at alle har like forutsetninger for gode lagprestasjoner på banen. I tillegg unngår man da topping innad i lagene.

Hvem som skal spille mest i en enkelt kamp vurderes også ut i fra jevnbyrdighetsprinsippet. Ingen er tjent med å vinne eller tape   15–0.

Er laget ditt langt bedre enn motstanderlaget, bruk spillere som ikke har kommet så langt i sin ferdighetsutvikling mer.

Er motstanderlaget langt bedre enn dere, bruk de som har kommet lengst hos deg noe mer.

 

Differensiering på banestørrelser

Vi har etablert ulike størrelser på 5’er, og 7’er baner. Dette for å tilpasse størrelsen på disse til alder og ferdigheter. I alderen 8-9år spilles det 5’er på 5’er-banene som er på 9’er-banen. Når du er 10år spilles kampene på 20x40m store baner på 11’er.

Når du er 11år (1.års 7’er) spiller du kamper på 7’er-banene som er etablert på 9’er banen. (33x50m), sesongen etter blir 7’er spillt på 11’er banen (40x63m)

I aldersklassene 13 og 14 år har vi egen 9’er bane (50 x 66m) for både gutter og jenter.

F.o.m 15 år spilles alle kamper på 11’er banen (63 x 100m). Med dette får vi en flott veiing banestørrelser kontra ferdighetsnivå og alder.

Alle 7’er kamper for ungdomsfotball spilles på del av 11’er- banen (40x63m)

 

Kampledelse

Hvilke virkemidler har trener her for å optimalisere opplevelsene til spilleren og laget ditt. ”Alle skal spille like mye” er utgangspunktet.

Kjenn spillerne dine! Hvor på banen er spillerne tryggest?

Keeper, i det bakre leddet, sentralt eller foran

På høyre eller venstre side?

Det minst komplekse er bakerst eller mot en langside; da har spilleren stort sett rommet foran eller og inn i banen å forholde seg til.

Det mest komplekse er sentralt på banen, da må en forholde seg til rom bak, foran og til siden. Her kan en ut ifra forutsetninger gi spillerne ulike utfordringer!

Har motstanderlaget ei rekke som er bedre enn den andre – det skjer ofte – snu litt på din opprinnelige ”plan”.

Er det en spiller som er strålende på motstanderlaget, har ikke du en som gjør at han eller hun møter jevnbyrdighet?

 

Kampledelser er noe langt mer enn stoppeklokka! Om vi lagledere er våkne kan vi i stor grad påvirke kampbildet mot jevnbyrdighet. Dette krever det forberedelser:

 • i forkant av seriestart – når en setter lagene sammen
 • i inngangen til kampen
 • under kampen

 

Barnefotball 6-7 år

Oppstart fotball

Gimse IL fotball ønsker å ta i mot våre nye spillere på en god måte. Leder for barnefotballen inviterer spesiellt de nye spillerene (skolestartere høst) til Tine Fotballskole i slutten av juni. Tine Fotballskole vil være det første møtet med Gimse IL – og vi ønsker å presentere Gimse IL’s opplegg for fotballen på denne helga. Foreldre vil få muligheten til å delta på et møte med Gimse IL, der vi har som mål å få på plass et trenerteam for guttene og jentene. Dette for at de skal få mulighet å starte trening med fotball på høsten når de starter på skolen. Disse treningene avsluttes til høstferien, da Allidrett tar over. Det er ingen seriespill for spillere i 1. klasse den første sesongen.

 

Jenter/Gutter 6-7 år

Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen:

 • Koordinasjonsevnen utvikles
 • Stor aktivitetstringTar verbal instruksjon dårlig
 • Kort konsentrasjonstid
 • Idealer og forbilder står sentralt
 • Følsom for kritikk
 • Aggresjon rettes mot kamerater

 

Generelle mål

 • Alle skal ha det gøy og føle seg inkludert
 • Klubben oppfordrer alle trenere til å ta C-modul kurs 1
 • Det skal vises fleksibilitet overfor andre idretter
 • Innføring i elementære samværsregler: toleranse – respekt – disiplin
 • Skape engasjement og gode holdninger i foreldregruppen
 • Oppfordre foreldre til tilstrekkelig tilstedeværelse på trening

 

Mål for aldersgruppa

 • Skape trygghet og sosialisering for spillerne i fotballmiljøet
 • Skape en fast ramme for trening og aktiviteter
 • Holde kullet samlet i samtidig trening med mulighet for differensiering
 • Innføring i elementære samværsregler: toleranse – respekt – disiplin.
 • Motivere til fotball-lek utenom organiserte treninger
 • Det skal etableres egne jentelag
 • Det bør meldes på lag i minimum en cup i nærområdet
 • Man bør invitere andre lag til kamper for å etterstrebe kamptilbud
 • Trenere bør ha aktivitetslederkurs eller tilsvarende realkompetanse
 • Skape engasjement og gode holdninger i foreldregruppen
 • Se foreldrevettreglene her 
 • Engasjere foreldregruppen til å være med å ta oppgaver rundt laget – tidlig engasjement skaper harmoni i gruppa.
 • Oppfordre foreldre til tilstrekkelig tilstedeværelse på trening

 

Slik gjennomføre vi det

 • Trening og kamper skal gjennomføres med 3`er baller
 • Det skal ikke avtales å spille mer enn 5 mot 5 i kamper (unntatt er selvfølgelig ved når det ene laget leder med mer enn 3 mål)
 • Banestørrelse i kamp (og trening) anbefales å være Max ca. 20×30 meter
 • Vi sender max 9 spillere på kamp grunnet mest mulig spilletid
 • Vi melder alltid på «riktig» antall lag til hver sesong  ifht antall spillere i hvert årskull
 • Vi ønsker at det gjennomføres en avslutning etter endt sesongen med noe sosialt anliggende – «artig for barna»
 • Et foreldremøte bør arrangeres i forkant (april) og etterkant (oktober) av hver sesong hvor man legger frem planer i forkant og evaluerer i etterkant.
 • Aktivitetsnivå: 1 trening (max 2) i uka gjennom hele sesongen. Kamper kommer i tillegg.

 

«Gimsespilleren»

Mange av barna vil være mer opptatt av lek enn læring. Vi ønsker likevel allerede her å oppnå en ferdighetsutvikling. Vi tror dette er med på å skape glede, og bygger også gode holdninger Hos spillerne. Man skal etterstrebe at spillerne får et forhold til- og forståelse for at «øvelse gjør mester», slik at de får et positivt forhold til det å øve. Glede på trening er likevel overordnet alt annet – i enda større grad enn for senere aldersgrupper.

 

Hva skal “læres”?

 • Holdninger
 • Spilleren skal møte til god tid på trening og kamp med egnet treningstøy, fotballsko, leggskinn og drikkeflaske.
 • Lytte til trenerens instruksjon
 • Respekt for medspillere, trenere, dommere og motstandere

 

Individuelle ferdigheter

 • Kroppsbeherskelse
 • Ballmestring
 • Føring – forflytte ball med kontroll
 • Vendinger – innside, utside, såle. Fokus på kontroll ↔ ikke tempo
 • Finter → skuddfinte
 • Pasninger → korte innsidepasninger både i ro og i bevegelse.
 • Mottak → innside.
 • Skudd på død-/rullende ball – vite at vrista kan brukes, ellers ingen instruksjon

 

Taktiske ferdigheter

 • I det hele tatt å skape relasjoner hvor de sentre til hverandre
 • Ut av pasningsskyggen → søke bort fra motstander når ballen er i laget.
 • «Markere» → Søke motstander når ballen ikke er i laget
 • Forstå at klynge ikke lønner seg

 

Hvordan skal det læres?

 • Start alle økter med fri lek med hver sin ball i 5-10 minutter
 • Bruk kun et knippe øvelser som da raskt blir kjent for spillerne.
 • Et treners nivå bestemmes ikke ut fra antall øvelser han/hun kan vise til
 • Bruk kort tid på hver øvelse og ta litt fri mellom dem
 • Spillerne skal oppfordres til å bruke begge bein.
 • Etterstreb så mange ballberøringer som mulig per spiller per trening
 • Alltid en ball per spiller ved trening av ballmestring, føring,
 • Vendinger, finter, skudd. Dette gir maksimalt antall repetisjoner og størst rom for ulikheter i gjennomføring
 • Ved innlæringen av tekniske ferdigheter bør man ha en progresjon i øvelsene, fra null press, via noe/passivt press, til fullt press
 • Skap gode bilder, enten ved å vise selv eller gi tilliten til spillere som behersker ferdigheten best

 

Snik ferdighetstrening inn i lek med ball ved for eksempel:

 • Hauk og due
 • Rappe halen
 • Stiv heks
 • Smålagsspill! Maks 4 mot 4 utespillere
 • Ikke instruer mye i spillet
 • Bruk enkel 2 mot 1 – trening for å skape forståelse for hva pasningsskygge er og hvordan man kommer ut av den
 • Sørg for at spillerne scorer masse mål hver trening. Det er aller mest moro !!
 • Minst 1/3 av treningen skal alltid være fritt spill.
 • Tips å ta med inn i “økta” :
 • Stor aktivitet – ikke kø – små grupper
 • ”Læring” gjennom aktiviteten
 • Lær regelverket gjennom å være i spillet
 • Ikke for lange aktivitetssekvenser
 • Vis – ikke snakk
 • Vis omsorg til alle – ros

 

Forslag på Øvelser

 

Keepertrening

Keeper blir ofte avglemt i treningsarbeidet. Vi ønsker å gjøre det stas å være keeper i Gimse.  Vi tror det er viktig at en lager keeperøvelser som alle får være med på. Barna skal heller ikke trenge å ta noe valg om de vil være keeper eller utespiller. Derimot bør mange øve på-, og prøve ut begge deler

Forslag til keeperøvelser ligger her : (treningsokta.no – krever brukernavn og passord)

 

Når spillerne er modne for det ta utgangspunkt i spillernes ståsted og:

 • Introduser nye læringsmomenter i spillet, spesielt den relasjonelle dimensjonen av fotballspillet
 • Introduser nye delferdigheter gjennom mesterlære
 • Still større krav til tid og rom
 • Gi ros på både valg og utførelse
 • Motiver til egenaktivitet
 • Hvilke konsekvenser har Fair Play for meg og laget?

 

 

Barnefotball 8-10

Jenter/Gutter 8-10 år (5´er/7'er)

 

Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen:

 • Jevn og harmonisk vekst
 • Selvkritikk og lærevillighet øker
 • Tilnærmet lik utvikling hos jenter og gutter
 • Er lette å lede og påvirke
 • God utvikling av finmotorikken, «Motorisk gullalder»
 • Gunstig alder for påvirkning av holdninger
 • Opptatt av regler og rettferdighet
 • Kreativitet utvikles
 • Stort vitebegjær
 • Tar fremdeles verbal instruksjon dårlig.

 

Mål for aldersgruppa

 • Trene sammen – hel gruppe.
 • De ivrigste spillerne trener «egentrening» – møtes på banen utenfor treningstid.
 • Forståelse av elementære samværsregler: toleranse – respekt – disiplin.
 • Motivere til fotball-lek utenom organiserte treninger
 • For at alle spillerne skal få tilstrekkelig med kamptilbud bør ikke antall spillere overstige 10 spillere pr. lag.
 • Laget bør delta på minimum 1-2 cuper i nærområdet.
 • Trenere skal ha aktivitetslederkurs eller tilsvarende realkompetanse
 • Skape engasjement rundt laget.
 • Stort støtteapparat ved å inkludere foresatte – flest mulig foresatte bør ha et ansvarsområde rundt laget.
 • Skape engasjement og gode holdninger i foreldregruppen,
 • Se foreldrevettreglene her 
 • Støtteapparatet bør tilrettelegge for sosiale «happenings» for gruppa – gjerne spillere og foreldre sammen.

 

Vi organiserer treningene og kampene slik :

 • Trening og kamper skal gjennomføres med 4`er baller
 • Det skal ikke avtales å spille mer enn 5 mot 5 i kamper
 • Banestørrelse i kamp (og trening) anbefales å være Ca.20×35 meter.
 • Det bør være maksimum 10 spillere på kamp
 • Det bør gjennomføres en avslutning etter endt sesong.
 • Det skal arrangeres et foreldremøte i forkant og etterkant av hver sesong.
 • Aktivitetsnivå: 1-2 treninger gjennom hele sesongen.
 • Kamper kommer i tillegg

 

«Gimsespilleren»

Spillerne er i den motoriske gullalder og tar meget hurtig til seg motorisk og teknisk læring. Dette skal derfor prioriteres sværthøyt i treningen. Det skal gis et variert og rikt spekter av motoriske og tekniske utfordringer. Spillerne vil da oppleve at de ved trening kan lære seg mer utfordrende teknikker, noe som vil være med på å bygge gode treningsholdninger og motivere for egentrening. Ti år gamle spillere har mulighet til å tilegne seg alle de tekniske ferdighetene som kreves av ungdom og voksne. Her legges fundamentet for ferdighetene spillerne vil inneha som voksne. Derfor kaller vi denne perioden for grunnlagsperioden.  Den taktiske læringen skal fokusere på å gi en begynende  forståelse for de offensive spilleprinsippene, og vurderinger i spillsituasjoner. Spillerne skal også lære seg hvordan de i samarbeid med medspillere kan øke sjansene for å score mål.

 

Hva skal læres?

Holdninger

 • Spilleren skal møte tidsnok på trening og kamp med egnet treningstøy, fotballsko, leggskinner og drikkeflaske
 • Toleranse for andres- og egne feil. Kjefting tolereres ikke.
 • Respekt for medspillere, trenere, dommere og motstandere
 • Gjøre så godt man kan i enhver situasjon
 • Forståelse for at øvelse gjør mester

 

Individuelle ferdigheter

 • Kroppsbeherskelse
 • Hurtighetstrening – uten ball og implisitt i øvelser med ball
 • Ballmestring – økt bevegelse og vanskelighetsgrad. Konkurranse mot seg selv!
 • Føring – Tempo, kontroll, retningsforandringer
 • Vendinger – innside, utside, såle og Cruyff.
 • Finter – skudd-, tofots-, tyngdeoverførings-, step over- og overstegsfinte.
 • Pasninger – stillestående og i bevegelse. Korte- og lange pasninger – innside og utside.
 • Mottak (legge til rette) – høy ball, lav ball, ulike kroppsdeler.
 • Heading
 • Skudd på død ball og rullende ball – øve på å bruke innsida og vrista
 • Drible- og skjermeferdighet

 

Taktiske ferdigheter

 • Skape rom – alltid spre seg utover banens flate (både bredde og dybde)
 • Initiativ og ut av pasningsskygge for å få ball
 • Skape og utnytte 2 mot 1
 • Ballførers handlingsvalg: Når drible, sentre og skyte?  – la spillerne gjøre egne valg!

 

Forslag på Øvelser

 

Hvordan skal det læres?

 • Start alle økter med fri lek med hver sin ball i 5-10 minutter
 • Bruk kun et knippe øvelser som da raskt blir kjent for spillerne.
 • Et treners nivå bestemmes ikke ut fra antall øvelser han/hun kan vise til.
 • «Rød tråd» igjennom treningen.
 • Bruk kort tid på hver øvelse og ha en liten pause med drikke og frilek mellom dem
 • Etterstreb så mange ballberøringer som mulig per spiller pr. trening
 • Alltid en ball pr. spiller ved trening av ballmestring, føring, vendinger, finter og skudd. Dette gir maksimalt antall repetisjoner og i   størst rom for ulikheter i gjennomføring (tempo og vanskelighetsgrad)
 • Spillerne skal oppfordres til å bruke begge bein.
 • Ved innlæringen av tekniske ferdigheter bør man ha en progresjon i øvelsene, fra null press, via noe/passivt press, til fullt press
 • Skap gode bilder, enten ved å vise selv eller gi tilliten til spillere som behersker ferdigheten best.
 • Skap stor aktivitet for at treningen med ball også skal utvikle fysiske egenskaper
 • Snik ferdighetstrening inn i lek med ball!
 • Hauk og due
 • Haien kommer
 • Stiv heks
 • Annet sett pasningstreningen i en sammenheng («rød tråd»)
 • Men enkle øvelser der man ikke må bruke mye tid på å forstå øvelsen.
 • Bruk faste øvelser som spillerne kjenner.
 • Smålagsspill! Maks 4 mot 4 utespillere
 • All taktisk påvirkning må skje visuelt. Frys spillet og vær spørrende evt. fortellende – Skap gode bilder!
 • Sørg for at spillerne scorer mange mål hver trening. Ingenting er morsommere!
 • Minst 1/3 av treningen skal alltid være fritt spill.

 

 

Barnefotball 11-12

Jenter/Gutter 11-12 år (7´er/9er)

 

Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen:

 • Jevn og harmonisk vekst
 • Selvkritikk og lærevillighet øker
 • Tilnærmet lik utvikling hos jenter og gutter
 • Er lette å lede og påvirke
 • God utvikling av finmotorikken. «Motorisk gullalder»
 • Noen har kraftig lengdevekst
 • Gunstig alder for påvirkning av holdninger
 • Kan ta imot verbal instruksjon
 • Opptatt av regler og rettferdighet
 • Kreativitet utvikles

 

Mål for aldersgruppa

 • Holde kullet samlet → differensiert trening
 • Trenere bør ha C-modul 1 og 2 eller tilsvarende realkompetanse
 • Skape et fundament for god treningskultur og forståelse for hva som skal til for å bli en god fotballspiller
 • Motivere til fotball-lek utenom organiserte treninger
 • Skape engasjement og forståelse for «Gimsespilleren» og videreutvikle gode holdninger i foreldregruppen, se foreldrevettreglene her 
 • Stort støtteapparat ved å inkludere foresatte – flest mulig foresatte bør ha et ansvarsområde rundt laget.
 • Støtteapparatet bør tilrettelegge for sosiale «happenings» for gruppa – gjerne spillere og foreldre sammen.
 • Laget bør delta på minimum to cuper.

 

Slik skal det organiseres

 • Trening og kamper skal gjennomføres med 4`er baller
 • Det bør gjennomføres en avslutning etter endt sesong.
 • Det skal arrangeres et foreldremøte i forkant og etterkant av hver sesong.
 • Aktivitetsnivå: 1-2 treninger gjennom hele sesongen.
 • Kamper kommer i tillegg

 

Kommentar

Spillerne blir eldre, og det er ønskelig at spillerne nå får et mer bevisst forhold til det å drive idrett og for oss – fotball. De er fortsatt i den motoriske gullalder (se tilsvarende avsnitt i 8-10 år for nærmere beskrivelse). I løpet av disse årene skal spillerne ha øvd på samtlige teknikker som Gimse Fotballen ønsker at sine A-lagsspillere skal beherske. De tekniske ferdighetene skal dyrkes og forhåpentligvis vil de blomstre til et bra nivå. Spillerne skal utvikle de taktiske ferdighetene sine videre (se tilsvarende avsnitt i 8-10 år for nærmere beskrivelse), og bli lagspillere som benytter sine ferdigheter til lagets beste.

 

Hva skal læres?

 • Spilleren skal møte tidsnok på trening og kamp med egnet treningstøy, fotballsko og leggskinner.
 • Spilleren skal melde forfall til treneren dersom den ikke kan møte til trening eller kamp
 • Toleranse for andres feil og egne feil → Kjefting tolereres ikke.
 • Respekt for medspillere, trenere, dommere og motstandere
 • Spillerne skal utvikle en begynnende forståelse for treningsgjennomføringen
 • Spilleren skal møte på trening med et klart mål om å utvikle ferdighetene sine i løpet av treningen

 

Individuelle ferdigheter

 • Kroppsbeherskelse
 • Hurtighetstrening – uten ball og implisitt i øvelser med ball
 • Ballmestring – økt vanskelighetsgrad. Konkurranse mot seg selv!
 • Føring – Tempo, kontroll, retningsforandringer
 • Vendinger – innside, utside, såle, Cruyff.
 • Finter – skudd-, tofots-, tyngdeoverførings- og overstegsfinte.
 • Pasninger – i ro, bevegelse og over ulike distanser – innside, Utside, vrist.
 • Mottak – høy ball, lav ball, ulike kroppsdeler
 • Heading – til medspiller, på mål
 • Skudd – vrist, innside, halvsprett, 1. touch, volley
 • Drible- og skjermeferdighet
 • 1 mot 1 ferdigheter defensivt

 

Taktiske ferdigheter

 • Bevegelse
 • For å skape rom (dybde, bredde)
 • For å få ball
 • Motsatte bevegelser
 • Påfølgende/samtidige bevegelser
 • Ballførers handlingsvalg: Når drible, sentre og skyte? Men la spillerne gjøre egne valg!!!
 • Skape og utnytte 2 mot 1 offensivt
 • Orientering uten ball – hvilke muligheter åpner seg?
 • Kroppsposisjon før mottak

 

Forslag øvelser ( treningsøkta.no ) – øvelsesbank

 

Hvordan skal det læres?

 • Start alle økter med fri lek med hver sin ball i 5-10 minutter
 • Bruk kun et knippe øvelser som da raskt blir kjent for spillerne.
 • Et treners nivå bestemmes ikke ut fra antall øvelser han/hun kan vise til
 • Etterstreb så mange ballberøringer som mulig per spiller per øvelse
 • Skap stor aktivitet for at treningen med ball også skal utvikle fysiske egenskaper
 • Sett pasningstreningen i en sammenheng
 • I pasningsøvelser (enkle, der man ikke må bruke mye tid på å forstå øvelsen). Bruk faste øvelser som spillerne blir kjent med.
 • Inkludert i possession spill eller andre spill varianter
 • Ved innlæringen av tekniske ferdigheter bør man ha en progresjon i øvelsene, fra null press, via noe/passivt press, til fullt press
 • Skap gode bilder, enten ved å vise selv eller gi tilliten til spillere som behersker ferdigheten best.
 • Smålagsspill! Maks 5 mot 5 utespillere
 • All taktisk påvirkning må skje visuelt. Frys spillet og vis. Skap gode bilder!
 • Ha en mer spørrende tilnærming i coachingen. Få spillerne selv til å tenke ut løsninger!
 • Sørg for at spillerne scorer mange mål hver trening. Ingenting er morsommere enn å score mål.
 • Minst 1/3 av treningen skal alltid være fritt spill.

 

 

 

Ungdomsfotball

Overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball kan være utfordrende for spillere og trenere. Spillerne utvikler seg ulikt både fysisk og ferdighetsmessig. Resultater blir for mange en viktigere del av spillet. Fotball handler om å vinne, men vi skal ikke vinne for enhver pris. Når vi først har vunnet en kamp, er vi i Gimse IL like opptatt av måten vi har vunnet på som det å vinne. Det handler både om det vi gjør på banen og utenfor banen. Hovedfokus for oss i Gimse IL er uansett å utvikle spillere framfor å utvikle lag. Gode resultater er en bonus når vi utvikler gode spillere, men har ikke hovedfokus i ferdighetsutviklingen.

Også i denne fasen vi er i nå, er det viktig å holde fast ved at vi skal gi et best mulig tilbud, til flest mulig, lengst mulig. Alle skal ha et miljø de trives i – uansett nivå. Alle som har lyst til å spille fotball skal få gjøre det i Gimse IL, og alle som har lyst til å bli gode til å spille fotball skal også få bli det hos oss.

Men, selv om alvoret kommer sigende, er det viktig å holde fast ved at fotball skal være gøy. Respekt, toleranse og likeverd overfor med- og motspillere er sentrale verdier. Åpenhet i gruppa kan løse en del av utfordringene. Bygg den sosiale gruppa til en sammensveiset og god vennegjeng - både spillere og trenere.  Ta gjerne ungdommene med på råd!

 

Differensiering og hospitering

Fra 9’er til 11’er

Svært få fotballspillere slutter hos oss før de blir 13 år. En av hovedutfordringene i ungdomsfotballen er nettopp frafall. Gimse IL har derfor fokus på overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball skal gjøres på en fornuftig og god måte. Denne overgangen kommer midt i en periode med mange andre endringer for jentene og guttene. Det er derfor ekstra viktig å fokusere på differensiering av aktiviteten ift interesse, ferdigheter og modning, samt først og fremst fokusere på å skape gode opplevelser på og utenfor fotballbanen for ALLE som vil spille fotball! I Gimse IL ønsker vi bl.a. å beholde 7’er fotballtilbudet så lenge som mulig. 9’er fotball er innført fra 13 år. Skolering og utvikling av trenere er et prioritert område i klubben. Dette kan skje på flere måter, f.eks. gjennom kurs via TFK, ved å skaffe seg referanser utenom klubben (kretstiltak, FUG etc.), eller gjennom egen erfaring som trener/spiller på ulike nivåer. Dette gjelder også for lagledere og andre i teamet rundt lagene. I Gimse IL har vi også stor tro på interne utviklingstiltak som trener/laglederforum. For trenere har vi som mål at min. hovedtrener i hvert team skal ha trenerutdannelse tilsvarende ”C-lisens”. I tillegg er det et mål at hvert lag skal ha kompetanse på spillerutvikling og på keepertrening. ”Ungdomsfotballkvelden” er obligatorisk for alle trenere og lagledere i ungdomsfotballen.

 

Differensiering og jevnbyrdighet

Differensiering, er et verktøy for å gi spillerne ulike typer utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning:

 • Sett sammen treningsgrupper og lag med utgangspunkt i spillernes interesse, ferdigheter og modning, samt sosiale behov og tilknytninger
 • Hospitering gjennomføres iht. egen rutine om hospitering
 • Differensier i treningsøkta gjennom å sette sammen grupper med spillere som har tilnærmet samme ferdighetsnivå – og varier vanskelighetsgraden på øvelser og spill etter ferdighetsnivået til spillerne
 • Tenk jevnbyrdighet på trening når det spilles på større flater/med flere spillere
 • Tren sammen både hele årskull og sammen med årskull over og under – med differensiert aktivitet som beskrevet ovenfor
 • Varier gruppesammensetningene, ikke bruk faste inndelinger
 • La jentespillere som vil/kan, trene med/mot gutter
 • Tenk differensiering også i kamp ift. spilletid, motstander og rolle
 • Tenk totalbelastning for spilleren, max 1,5 kamper (3 omganger) pr. uke
 • NB! Alle spillere skal oppleve ukas høydepunkt – KAMPEN –  dvs. at alle skal ha betydelig spilletid i minst 1 kamp pr. uke
 • Sosialt er hele årskullet/klassen ett lag!

 

Hospitering

Hospitering baseres på at spilleren tilhører egen aldersklasse og fremdeles har aktivitet med jevnaldrende. Differensiering gjennom hospitering benyttes som et verktøy for å sikre at spilleren får utfordringer ut fra sine egne ønsker, nivå, ambisjoner og behov.

 

Eksempler på hospitering;

 • Innad i egne lag
 • Samtrening med lag over i alder, i egen klubb
 • Hospitering på lag over (alder/nivå) i egen klubb

 

Hospitering i naboklubb/toppklubb (dette skal vi alltid avtale skriftlig gjennom sportslig utvalg).

Permanent opp/nedflytting i egen klubb (her må også sosiale behov vektlegges – brukes unntaksvis)

Overgang til ny klubb etter at alle andre muligheter i Gimse er ”oppbrukt”.

 

All intern hospitering skjer gjennom god kommunikasjon trener – trener, med treneransvarlig som støtte og for å sikre at ”klubben er sjef”. Lån av spillere kan skje når et lag trenger hjelp for å gjennomføre trening/kamp. Dette kan skje uavhengig av annen hospitering, avtales trener-trener (aldri direkte med spilleren) og skal ikke gå utover aktiviteten på laget spilleren tilhører.

Ved spørsmål om overganger fra/til klubben, er utgangspunktet som følger:

I de yngste klassene er det ikke ønskelig med overganger uten at det foreligger særskilt gode sportslige, sosiale eller praktiske grunner til det. Når spillerne begynner på videregående skole/flytter hjemmefra, kan overganger aksepteres når det helt klart er nyttig for spilleren.

 

Klubben legger ikke hindringer i veien for spillere i junior- og seniorklassene som ønsker å prøve seg på et høyere nivå i andre klubber. Ved henvendelser fra spillere, trenere, foreldre etc. i andre klubber, skal sportslig utvalg (SU) straks informeres for å håndtere dette videre. Tilsvarende kan heller ingen i Gimse kontakte noen i andre klubber uten at dette er klarert med SU. Ingen spillere kan trene med eller spille kamper for annen klubb enn den spilleren er spilleberettiget for, med mindre det foreligger skriftlig tillatelse til det fra Gimse IL. Dette gjelder også treningskamper, cuper, turneringer og uformelle aktiviteter.

 

Differensiering på banestørrelser

Vi har etablert ulike størrelser på 5’er, og 7’er baner. Dette for å tilpasse størrelsen på disse til alder og ferdigheter. I alderen 8-9år spilles det 5’er på 5’er-banene som er på 9’er-banen. Når du er 10år spilles kampene på 20x40m store baner på 11’er.

Når du er 11år (1.års 7’er) spiller du kamper på 7’er-banene som er etablert på 9’er banen. (33x50m), sesongen etter blir 7’er spillt på 11’er banen (40x63m)

I aldersklassene 13 og 14 år har vi egen 9’er bane (50 x 66m) for både gutter og jenter.

F.o.m 15 år spilles alle kamper på 11’er banen (63 x 100m). Med dette får vi en flott veiing banestørrelser kontra ferdighetsnivå og alder.

Alle 7’er kamper for ungdomsfotball spilles på del av 11’er- banen (40x63m)

 

Hospitering

 

13 - 14 år  "Forståelse"

 

13-14 år (9`er/11er)

Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen:

 • Store forskjeller i fysisk og mental utvikling
 • Spillerne er svært rettferdighetsbevisste
 • Noen har kraftig lengdevekst
 • Spillerne blir prestasjonsbevisste
 • Motorikken er i god utvikling
 • Holdninger blir lett skapt
 • Konsentrasjonsevnen er i god utvikling
 • Spillerne er ærgjerrige og lærenemme
 • Kreativiteten er i god utvikling
 • Store variasjoner i prestasjonsevnen og humør hos enkelte

 

Mål for aldersgruppa

 • Etablere et stort og sterkt støtteapparat for hele kullet
 • Bevare et godt sosialt miljø på tvers av treningsgrupper
 • Aktiv hospitering til G16/J17

 

Fotball er moro, men fotball er også konkurranse. Nå er vi over på 9'er og ev 11’er fotball. En utfordring på dette nivået er å skape et differensiert tilbud og stimulere til egentrening. Bevisstgjøring og fotballforståelse står sentralt. Det er på tide å motivere til egentrening. Husk at dette normalt er en periode med stort frafall, særlig blant jenter. Gimse IL ønsker å ha med så mange som mulig, så lenge som mulig. I denne fasen er det viktig at spillerne involveres og ansvarliggjøres. Lageledelsen oppfordres til å være tidlig ute med å diskutere frafallsutfordringen. Det er utrolig viktig at trenere og lagleder har fokus på hele spillergruppa og "ser alle".

 

Organisering

Inndeling:

Et krav om differensierte trenings-grupper, men samme treningstid og -sted.

 

Spilletid:

Del lagene etter kvalitet, men innenfor lagene skal prinsippet for spilletid følges

Det må være et samsvar med treningsoppmøte og spilletid.

 

Hospitering:

Vi skal motivere til hospitering

Initiativ fra årsklassen under (les eget avsnitt om hospitering i plan).

 

Fellesøkter:

2-3 ganger pr uke.

 

Trenere og ledere:

Hovedtrener bør ha C-lisens eller tilsvarende kompetanse.

 

Sosialt:

Dette er en tid hvor mange opplever splittelse i gruppa. Skape trivsel med ulike tiltak for å holde spillerne samlet. 

 

Sportslig

Mål:

Tilbud om kamptilbud til alle.

 

Utfordring:

 • Tilfredsstille de ulike behovene og nivåene.
 • 9-fotball gir nye utfordringer.
 • Bygg en sunn vinnerkultur og en god treningskultur.
 • Ha fokus på besvisstgjøring av spillerne, både i forhold til fellesskapet i gruppa og sportslig utvikling

 

Teknikk/taktikk:

 • Videreutvikle gode og hensiktsmessige fotballferdigheter.
 • Vektlegg større tempo og intensitet.
 • Bruk spilløvelser hvor spillerne er under press, da må du ha motspillere og medspillere i alle øvelser.
 • Tren kamplikt.

 

Momenter å utvikle:

 • Ballgjenvinning
 • Pasningskvalitet.
 • Handlingsvalg er alltid tema - "hva ønsker jeg å gjøre med ballen?"

ØVELSER -  ( treningsøkta.no ) - øvelsesbank

Medtak/pasning:

Firkant i ulike varianter og størrelser:

​F. eks. 3 mot 1,

4-5 mot 2,

8-9 mot 3.

Den siste med bevegelige spillere og en midtmann å vende spillet på. Tre jager og bytter etter tur ved ballbrudd.

 

Angrep og forsvarsspill 

Innleggstrening med og uten "overlapp på kant"

Fokus på innløp i boksen og hvordan spiller posisjonerer seg.

Trene forsvarsspill ved å posisjonere seg riktig i forhold til motstander i boksen (sidestill deg og bli ikke for mye Balltitter.) Dette er en øvelse for enkel gjennomgang av hva som møter en i kamp.

Terping av forsvarsfirer

Momenter: nekte rom, hvem støter, avstander, når falle, kommunisere med tydelige beskjeder, offside 
etc. Aktiv keeper som tar ansvar i forsvarspillet. 

Spilløvelser som deløvelser:
To mot to, tre mot tre, fire mot fire. Kan foregå både med og uten mål på avgrenset område.
Tar du med mål og keepere trener du samtidig avslutninger/skudd.
Isolerte skuddøvelser kan legges inn. 

 

Ballbesittende øvelser:
3 lag à fire spillere på avgrenset område.
Spiller 8 mot 4 på tid/intervall.
4 mot 4 + 2 fri spillere.
6 mot 6 og 3 fri spillere (alternativt)
 

Avsluttende spilløvelse:
Alltid med mål og det kan være noen flere spillere. Fra 3 mot 3 til 9 mot 9. Jo færre jo mer ballkontakt, men av og til kan det være smart å spille på flater som møter deg i kamp, å løpe over større distanse/plass kan være nyttig.

 

15 - 16 år : "Perfeksjonering"

Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen:

 • Ekstrem vekstperiode
 • Sterke sosiale behov
 • Gutter utvikler større muskulatur enn jentene
 • Sterk vekst av kretsløpsorganene
 • Kreativitet i sterk utvikling
 • Koordinasjonsevnen i fin utvikling
 • Dårlig harmoni mellom fysisk og mental utvikling
 • Variabel opptreden; pubertetsalder, usikker,
 • Sjenert, tøff utad, aggressiv

 

Mål for aldersgruppa

 • Ivareta et stort og sterkt støtteapparat for hele kullet
 • Bevare et godt sosialt miljø på tvers av treningsgrupper
 • Etablere bånd mot juniorlagene
 • Aktiv hospitering til eldre alderstrinn
 • Kartlegge og registrere potensielle treneremner.
 • Tilstrebe å benytte disse i barne- og ungdomsfotballen
 • Opprettholde gode tilbud til alle spillere – både for satsnings- og breddefotball

 

Intensitet, tøffhet og kvalitet i alle øvelser er viktig for å utvikle spillere på dette trinnet. Her må både trener og spiller ta ansvar. Holdninger og ansvar for egenutvikling må understrekes. Bevisstheten rundt taktiske valg skal videreutvikles. God fotballferdighet er summen av taktiske valg og teknisk utførelse. Igjen - legg til rette for hospiteringsordninger.

 

Organisering

Inndeling:

Et krav om differensierte treningsgrupper, men vi trener sammen og samtidig.

 

Fellesøkter:

3-4 ganger pr uke

De som ønsker å trene mindre får også gjøre det

 

Trenere og ledere:

Bør ha C-lisens eller tilsvarende sportslig kompetanse.

 

Sosialt:

Tur/cup utenlands bør vurderes

​DanaCup

Gothia​

Kommentar

I denne alderen vil vi merke det største frafallet til nå for gutter. Trenere : diskuter på laget tiltak for å ha med så mange som mulig, så lenge som mulig.

 

Sportslig

Mål
Ett lag i 1. eller 2.divisjon og hvis nok lag ett i 3.divisjon– både for jenter og gutter. Kamptilbud til alle !!

 

Utfordring
Holde på spillere - både de som vil satse og de som ikke vil satse på fotball. Her er det viktig med dialog med spillerne. De må få lov til å være med å legge premissene - medbestemmelse.

 

Teknikk/taktikk:

Kvalitet og terping på detaljer i alle spillfasene. Hvordan er én-mot-én-ferdighetene og hvordan er pasningskvaliteten?

 

Strukturtrening og relasjoner:
Kontringsspill og oppspillsmønster i etablert angrepsspill. Hvordan spille soneforsvar med press, sikring, sideforskyve, falle, pumpe etc. som
momenter. Hvordan er de relasjonelle ferdighetene spillerne i mellom?

 

Fysikk
Kondisjon - ved spilløvelser. Tøffhet i duellspillet på trening og i kamp. Øvelser for spenst og hurtighet oppfordres sterkt som egentrening. Styrketrening med vekter kan starte under kyndig veiledning.

 

Øvelser - treningsøkta øvelsesbank

Medtak/pasning
Firkant i ulike varianter og størrelser: F. eks. 3 mot 1, 4-5 mot 2, 8-9 mot 3. Den siste med bevegelige spillere og en midtmann å vende spillet på. Tre jager og bytter etter tur ved ballbrudd. 

 

Angrep og forsvarsspill som strukturtrening
Innleggstrening med og uten overlapp. Fokus på innløp i boksen og hvordan du posisjonerer deg. Kan samtidig trene forsvarsspill ved å posisjonere seg riktig i forhold til motstander i boksen (sidestill deg, og bli ikke for mye balltitter). Dette er enøvelse for enkel gjennomgang av hva som møter deg i kamp. 
Terping av forsvarsfirer hvor de seks fremste spiller mot forsvarsfirer. Momenter, nekte rom, hvem støter, avstander, når falle, kommunisere med tydelige beskjeder, offside etc. Aktiv keeper som tar ansvar i forsvarsspillet.

Trener samtidig angrepsspillet med relasjonstrening de seks fremste imellom. Hva er indreløpers rolle, hvordan styrer ankeret spillet, midtspissens rolle, kantrollen og posisjonering ved innløp i 16 meter. Hurtige spillvendinger og tålmodighet er sentralt for å komme til gode gjennombruddsmuligheter.

Maks 45 min. i uka med struktur/formasjonstrening.

 

Spilløvelser som deløvelser
To mot to, tre mot tre, fire mot fire. Kan foregå både med og uten mål på avgrenset område.
Tar du med mål og keepere trener du samtidig avslutninger/skudd. Isolerte skuddøvelser kan legges inn. Skap intensitet og trykk.

 

Ballbesittende øvelser
3 lag à fire spillere på avgrenset område. Spiller 8 mot 4 på tid/intervall. 4 mot 4 + 2 frispillere. 6 mot 6 og 3 frispillere går også.

 

Avsluttende spilløvelse
Alltid med mål og det kan være noen flere spillere.  Fra 4 mot 4 til 9 mot 9. Store mål, tett og intensivt.

Hurtighet/spenst
Egentrening med eget tilpasset program.

 

17 - 19 år - viktige juniorår

Også her ønsker vi å skape et tilbud til alle, men samtidig forberede spillere på seniorfotball.  Klubben ønsker å legge til rette for at spillere skal få trene på det sportslige nivået en tilhører. For å komme gjennom nåløyet bør de individuelle og relasjonelle ferdighetene begynne å
nærme seg noe Gimse A-lag kan benytte seg av i framtiden. Vi ønsker å ta vare på talentene – både ledertalenter og fotballtalentene.

 

Mål

Opprettholde gode tilbud til alle spillere – både for satsnings- og breddefotball

Utvikle spillere til klubbens A-lag

 

Retningslinjer

 • Hovedtrener for Jr har et overordnet ansvar også for de andre juniorlagene.
 • Spillere som ikke starter kamper for 1.laget, skal ha kamptilbud på 2.laget.
 • Det skal være åpent for hospitering til Jr fra de andre treningsgruppene. Sportslig leder skal involveres.
 • Egne- og lokale spillere skal prioriteres før spillere utenfra.
 • Alt det sportslige opplegget i juniorlaget skal være i tråd med A-laget.
 • Spillestil skal være mest mulig identisk og juniorlagets uke planlegges i forhold til A-lagets.
 • Juniortreneren har ansvar for den totale belastningen til spillere som også deltar på aktiviteter med seniorlaget.

 

Øvelser

Medtak/pasning
Firkant i ulike varianter og størrelser: F. eks. 3 mot  1, 4-5 mot 2, 8-9 mot 3. Den siste med bevegelige spillere og 1-2 midtmann å vende spillet på. Tre jager og bytter etter tur ved ballbrudd. 

 

Angrep og forsvarsspill som strukturtrening
Innleggstrening med og uten overlapp. Fokus på innløp i boksen og hvordan du posisjonerer deg. Kan samtidig trene forsvarsspill ved å posisjonere seg riktig i forhold til motstander i boksen. (Sidestill deg og bli ikke for mye balltitter.) Dette er en øvelse for enkel gjennomgang av hva som møter deg i kamp og er ikke en øvelse du som trener skal bruke for mye tid på. Maks 15 min på en uke.

Terping av forsvarsfirer hvor de seks fremste spiller mot forsvarsfirer. Momenter å trene på: Nekte rom, hvem støter, avstander, når falle, kommunisere med tydelige beskjeder, offside etc. Aktiv keeper som tar ansvar i forsvarspillet. 

Trener samtidig angrepsspillet med relasjonstrening de seks fremste imellom. Hva er indreløpers rolle, hvordan styrer ankeret spillet, midtspissens rolle, kantrollen og posisjonering ved innløp i boksen. Hurtige spillvendinger og tålmodighet er sentralt for å komme til gode gjennombruddsmuligheter. Maks 45 min i uka.

 

Spilløvelser som deløvelser
To mot to, tre mot tre, fire mot fire. Kan foregå både med og uten mål på avgrenset område. Tar du med mål og keepere trener du samtidig avslutninger/skudd. Isolerte skuddøvelser kan legges inn. Skap intensitet og trykk. 


Ballbesittende øvelser
3 lag à fire spillere på avgrenset område. Spiller 8 mot 4 på tid/intervall. 4 mot 4 + 2 frispillere / 6 mot 6 og 3 frispillere går også.
Husk: Det er på de ulike spilløvelsene grunnlaget blir lagt. Skap så mange mann-mot-mannsituasjoner som mulig og prøv å få fram
valgmuligheter i spillet, da får vi mye pasningsspill med valgmomentet til stedet.


Avsluttende spilløvelse

Alltid med mål og det kan være noen flere spillere.  Fra 4 mot 4 og opp til storbanespill. Store mål, tett, intensivt. Av og til kan det være greit med fullbanespill for å drille riktige valg, se på helheten i spillet for hvordan Gimse skal framstå ved både overgangsspill, etablert angrepsspill og forsvarsspill.


Hurtighet/spenst
Egentrening med eget tilpasset program.

Øvelser - ( treningsøkta ) - øvelsesbank

 

Sportslig

Mål
Minimum 1 lag  i 2.divisjon junior på guttesiden. 1. divisjon for jenter -  og kamptilbud til alle.

 

Utfordring
På dette nivået faller mange fra. Erfaring viser at spillerne vi får med oss gjennom junioralderen gjerne blir med videre i klubben eller kommer tilbake etter annen klubb eller studier på et senere tidspunkt.
Ta spillerne med på råd for å skape et best mulig tilbud.

 

Teknikk/taktikk

 • Kvalitet og terping på detaljer i alle øvelser og spillfaser.
 • Hvordan er én-mot-én-ferdighetene og hvordan er pasningskvaliteten?
 • Det du trener på blir du god på og hold den røde  tråden i treningene, med intensitet og høyt tempo i flest mulig spilløvelser.
 • Spillernes valg må fortsatt vektlegges og hvilke spillere klarer å skape relasjonelle ferdigheter med andre?

 

Formasjonstrening/strukturtrening som deløvelse
Terping av forsvarsspill og angrepstrening.

 

Fysikk

 • Kondisjon - ved spilløvelser.
 • Tøffhet i duellspillet på trening og i kamp.
 • Øvelser for spenst og hurtighet oppfordres sterkt som egentrening.
 • Styrketrening med vekter oppfordres i denne alderen, men under kyndig veiledning. 
 • Styrke har innflytelse på hurtighet.

 

Stikkord for junior-gruppa :

 • Forberedelse til senior
 • Skapende og kreativ fotball
 • Samhold i en sunn konkurransekultur

 

 


Som sagt tidligere i planen ønsker Gimse Fotball å legge til rette for at spillere kan utvikle seg til øverste nivå. Da må vi ha et A-lag på høyt nivå, som både gir de unge spillerne nok å strekke seg etter i egen klubb, og det fungerer som et lokomotiv som drar med seg resten av klubben. Gimse IL har ikke som mål å ha senior-lag høyere enn 3.divisjon på herresiden og 2. divisjon på damesiden. Vi er ønsker også å ivareta gode breddetilbud for voksne i form av et 2.lag (6.divisjon).

Mål
Langsiktig:

Innen 3 år skal vi være etablert i 4.divisjon med en stall bestående av minst 75% lokale spillere hvor av  minst 25% skal være egne.

 

Kortsiktig:

Holde A-laget på et nivå som skaper en god arena for spillerutvikling.

Etablere et akseptabelt antall lokale spillere på A-laget.

 

Retningslinjer

 • De beste juniorene skal regelmessig få trening med A-laget og kamper på B-laget.
 • Spesielle talenter på gutter 16 skal få prøve seg på enkelte A-lagstreninger for å få en referanse i forhold til nivå.
 • sportslig utvalg i klubben skal styre dette
 • Egne og lokale spillere skal prioriteres foran spillere utenfra.
 • Spillere utenfra skal heve nivået i førsteelleveren.
 • A-laget skal ha en offensivt ballbesittende spillestil, basert på tekniske og kreative spillere. Dette igjen for å skape en god utviklingsarena for spillerne. A-laget vil i så måte også være et forbilde for yngre lag.

 

Organisering

Inndeling:
Egen juniorstall på guttesiden. Eget tilbud til de som ikke ønsker å satse så mye.

 

Fellesøkter:
Minst 2-3 ganger pr uke.

 

Trenere og ledere:
Bør ha B-lisens - minimum C eller tilsvarende trenerbakgrunn og kompetanse på førstelagene.

 

Sosialt:

 • Treningsleir og turneringer holder gruppa sammen.
 • Et godt miljø rundt trening og kamp er viktig.
 • Konkurranser er både miljøskapende og skjerpende.

 

Liste til kontaktpersoner med i Gimse Idrettslag finner du her :

 

Kontaktpersoner – lag

Kontaktinfo om lagledere / trenere osv finner du her 

 

Nyttige linker

www.fotball.no – Norges Fotballforbund
www.fotball.no/Kretser/trondelag/ - Trøndelag Fotballkrets
www.trenerforeningen.no – Norsk Fotball-Trenerforening (NTF)
www.insidesoccer.com – Øvelser, informasjon og tips til nytte for alle
www.fotballdommer.no – Nettsted for dommere
www.youtube.com – Her kan man søke opp hva man måtte ønske av øvesler
www.sportsskader.no – alt om fotballskader
www.klokavskade.no/no/Skadefri/ - mye om skadeforebygging
www.olympiatoppen.no – alt om ernæring for idrettsutøvere
www.soccercoachingtips.com – Gode tips til trenere i både barne- og ungdomsfotballen
www.bettersoccermorefun.com – Side om Hollandsk filosofi for utvikling av barnefotball
www.s2s.net – Treningsøkta.no  - komplett treningsverktøy for trenere og spillere i alle aldre og nivå
www.expertfootball.com/coaching - Øvelser og taktikk. Primært

 

 

- SKAP ET GODT TRENINGSMILJØ

 

Gode treningsmiljøer skapes gjennom :

Trygghet

Forsøk å nevne alle spillernes sine navn i en positiv sammenheng i løpet av hver økt - klapp på skuldra når de gjør noe bra

 

Engasjement

Vær delaktig som trener - vær tydelig på hva dere trener på og forsterk dette på en positiv måte

 

Mestringsglede

Forsøk at spillerne har det moro på hver økt - noe variasjon på hver økt og organiser øvelsene slik at spillerne lykkes oftere enn de feiler

 

Involvering

La spillerne få være med å diskutere kjøreregler for treningsmiljøet og treningene 

 

Tydelighet

som trener bestemmer du - alt kan ikke diskuteres på feltet 

 

Klare rammer

Start og avslutt trening på en tydelig måte

 

Møt forberedt

Det tar ikke nødvendigvis mye tid, og resultatet blir mye bedre

 

En god økt inneholder flere av disse elementene

God motivering

Man yter mer nå man blir sett 

 

Høy aktivitet

ingen køer, mye involvering fra hver enkelt spiller                                                      

 

Konkrete oppgaver

Hva trener vi på nå 

 

God organisering av øvelsene

.. gir god flyt i spillet (riktig avgrenset område, riktig antall spillere) -
dette hever det sportslige nivået på treningen

 

Variasjon 

Er motiverende i seg selv - kan også være skadeforebyggende i ressurstreningen

 

Samarbeid i små ev større grupper

skaper dynamikk og godt samhold i gruppa

 

Motivasjon til egentrening

Avgjørende for sportslig utvikling og framgang

 

Fokus på hver enkelt spiller

Alle må ses (Viktig!!). Bevisst bruk av navn og positive tilbakemeldinger

 

Gjennomføring av en økt

I starten av treningen

Samle gruppa - ønsk velkommen, korte beskjeder om dagens trening, andre beskjeder kan vente. Signaliser gjerne at du har gledet deg til treningen - det smitter

 

Ved slutten av treningen

Samle gruppa igjen - oppsummer treningen og gi beskjeder - trekk gjerne fram enkeltspillere ved å nevne noe positivt. Pass på at alle blir nevnt i løpet av en periode - ros i alles påhør har en ekstra sterk effekt. Dersom spillerne har hatt en positiv opplevelse på trening, så kommer de igjen neste gang.

 

 

- en spillestil vi alle skal være stolte av!

Hva er egentlig "Gimse-fotball"? Her skal vi prøve å forsøke å forklare hva vi legger i begrepet "Gimse-fotball" - en spillestil som motstanderne våre skal få begynne å merke.

I Gimse mener vi at fotball skal spilles, ikke sparkes. Ballen skal gå hurtigst mulig langs bakken. Vi skal utvikle de individuelle tekniske ferdighetene til hver enkelt spiller og bruke hver eneste anledning til å øve på dette. Vi ønsker å bestemme mest mulig av kampbildet og

skape sjanser fordi vi har de nødvendige ferdighetene som kreves i de ulike spillfasene.

Fotball dreier seg om å være god på flere områder og beherske flest mulig spillfaser. 
Eksempler på spillfaser kan for eksempel være

 • kontringer
 • dødballer
 • etablert angrepsspill
 • etablert forsvarsspill
 • gjenvinning osv.

 

Ballbesittelse

Gimse-stilen kan karakteriseres gjennom mye pasningsspill og bevegelse mens laget leter etter muligheter for et gjennombrudd, også kalt ballbesittelse. Da må du som spiller holde ballen innen laget. Dette krever individuelle og relasjonelle ferdigheter. Har vi ballen kan ingen score mål mot oss og vi ønsker å dyrke pasningsspillet til vi skaper målsjanser. Dette ekskluderer ikke mulighetene som oppstår i forbindelse med gode kontringsmuligheter der det er ønskelig å utnytte motstanderens ubalanse. Dette krever også hurtige og gode pasningsferdigheter. Ubalanse er når motstanderen er ute av sine posisjoner og vi som lag kan utnytte dette i et mulig overtallsspill. Da bør det gå hurtigst mulig i lengderetningen.

 

Hurtig gjenvinning

Dersom angrepet mislykkes, skal laget bruke kort tid på å vinne ballen tilbake - gjenvinning. Helst umiddelbart etter balltap.
 

Vi trenger derfor å utvikle spillere som kan ta av press hos motstanderen (førsteangripere), gode gjenvinnere (førsteforsvarere) og taktisk gode pasningsspillere. Vektlegges dette på treningsfeltet, vil vi få spillere som kan videreutvikle Gimse-stilen.
I spillet kreves det tålmodighet og gode valg av deg som utøver. 
 

Viktige momenter å trene på blir derfor:

 • én-mot-én-spill – offensivt
 • én-mot-én-spill – defensivt
 • gode pasningsferdigheter - teknisk og taktisk

 

I Sportslig plan finner du konkrete råd om hvordan vi ønsker at lagene skal trene for å utvikle Gimse-stilen. Man blir god på det man trener på. Derfor ønsker vi at lagene er bevisste på hvordan man kan utvikle vår stil. Sportslig utvalg vil også være tilgjengelig for å bistå - både med diskusjoner og konkret hjelp på treningsfeltet. Vi tror at dette er en morsom og utviklende måte å spille fotball på. Vi er stolte av Gimse-stilen og ønsker å ta vare på det som har blitt vårt varemerke - og sammen utvikle det videre.

 

 

NFF INNFØRTE i 2014 noen nye retningslinjer og spilleregler i barne og ungdomsfotballen – alle med intensjon om å forsterke utvikling, mestring og Fair play:


• For barnefotballen ønsker vi at 6-årsklassen skal spille 3 mot 3 uten målvakt.
• I både treer-, femmer- og sjuerfotball (6–12 år) har et lag som ligger under med fire mål mulighet til å sette inn en ekstra spiller.
• Pressfri sone i alle femmer- og sjuerkamper for aldersklassene 7–12 år.
• For ungdomsfotballen, 13–16-årsklassen, innfører vi tidsbestemt utvisning (umiddelbar soning) ved gult kort, uavhengig av spillform.
 

I dette heftet finner dere alle regler og retningslinjer for gjennomføring av fotballkampen for barn og ungdom.

 

NFF har laget et sett med "regler" rundt FairPlay og har en egen side på sine hjemmesider som omhandler Fairplay.

NFF's visjon

NFFs visjon er "Fotballglede, muligheter og utfordring for alle". 

Nyttige lenker

Fair play holdningskontrakt

Foreldrevettregler

 

 

Kampvert skal sørge for at Gimse IL ønsker å arrangere sine hjemmekamper i henhold til NNF's retningslinjer. Trenere og lagledere har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å sikre en fin ramme rundt kampene er kampvert et tiltak som har vist seg å være vellykket.

Det er viktig at vi tar i mot gjestene våre på Brekkåsen på en hyggelig måte - det gir en "god inngang til kampen".

Alt om info fra NFF om kampvert kan du lese om her

Rutiner for kampvert på Brekkåsen :

 

Før kamp

 • Oppmøte minst 45 minutter før kampstart (barnefotball)
 • Oppmøte minst 1 time før kampstart (ungdomsfotball og senior​
 • Bære synlig "kampvert-vest". Disse henger til høyre for døra i 1.etg i klubbhus
 • Sørge for at garderober er i orden
 • Ved innkjøring til Barnehagen - vise motstanderlag parkering på Brekkåsen skole (ikke på parkering barnehage)
 • Ønske mostander velkommen og vise spillere og trenere deres garderobe i 1.etg på klubbhus
 • Ønske dommer(e) velkommen og vise dommer(e) deres garderobe i barnehagen. Kode til nøkkelboks får du av lagleder.
 • Sette ut cornerflagg (hel 9'er og hel 11'er). Cornerflagg står i lite rom inne til høyre på klubbhus 1.etg
 • 9'er bane ​gule stenger på
 • 11'er bane hvite stenger

Under kamp

 • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser
 • Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken
 • Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere både mot spillere og dommer.

 

Etter kamp

 • Takker begge lag og dommer
 • Rydde foran klubbhus og tribuner etter kampslutt
 • Følge motstanderlag til garderober på skolen hvis de ønsker å dusje

Vestene henger til høyre innenfor døra i klubbhuset

 

Rekkruttering av spillere i Gimse IL

Hvert år arrangerer vi i Gimse IL, Tine Fotballskole. Den arrangeres som regel første helga etter skoleslutt (nest siste helg i juni).

Dette er et arrangement for spillere i alderen 6-12 år. Her får "skolestarterne" sitt første møte med Gimse IL. Vi avholder eget foreldremøte for foreldrene til skolestarterne lørdag formiddag på Brekkåsen samtidig som barna er opptatt med å delta på fotballskolen. Her får foreldrene for skolestartere info om Gimse IL, samtidig som vi "prøver" å få på plass et trener/laglederteam for guttene og jentene. Vi tildeler også en treningstid for lagene fra den uka de begynner på skole på høsten og frem til høstferien. (da tar allidrett over). Vi har da "alt klart" til vårsesongen i 1.klasse da de skal i gang med 3'er fotball. Gimse IL har investert i 4stk  3v3-baner slik at vi kan gjennomføre sesong med 3'er fotball for spillerne.

 

Postboks 185

7223  MELHUS

E-post: post@gimseil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift